Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 39,173
Thành viên: 70
Tổng số
Khách: 2,423,921
Thành viên: 31,682

SÁCH MỚI THÁNG 2 - Giới thiệu sách

Đăng ngày: 04/02/2013; 20 lần đọc. In trang Quay lại

       Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

        Hệ thống các bài tập kế toán bao gồm các bài tập liên quan đến từng chương trong nội dung lý thuyết, và một số bài tập tổng hợp kết nối giữa các chương có liên quan trong quá trình ghi nhận và xử lý thông tin kế toán. Qua hệ thống bài tập, người học sẽ rèn luyện kỹ năng thực hành để biến các nghiệp vụ kế toán riêng lẻ phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp thành những thông tin tổng hợp, để phục vụ cho việc lập các báo cáo nhằm cung cấp cho các đối tượng sử dụng có liên quan.

      Các sơ đồ kế toán trình bày các quan hệ đối ứng chủ yếu của các tài khoản kế toán liên quan đến từng chương trong nội dung lý thuyết. Qua các sơ đồ kế toán, người học sẽ nắm bắt được quá trình ghi nhận và xử lý thông tin theo hệ thống tài khoản được quy định thống nhất.

LỜI NÓI ĐẦU................................................................... 5
MỤC LỤC......................................................................... 7
PHẦN I: HỆ THỐNG BÀI TẬP KẾ TOÁN....................... 9
PHẦN 2: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN............................................65
Sơ Đồ 1   : Kế Toán Tiền Mặt........................................65
Sơ Đồ 2   : Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng, Kho Bạc... 66
Sơ Đồ 3   : Kế Toán Tiền Đang Chuyển....................... 66
Sơ Đồ 4   : Kế Toán Nguyên Liệu, Vật Liệu..................67
Sơ Đồ 5   : Kế Toán Công Cụ, Dụng Cụ........................69
Sơ Đồ 6   : Kế Toán Sản Phẩm, Hàng Hóa.....................69
Sơ Đồ 7   : Kế Toán Tăng TSCĐ.....................................70
Sơ Đồ 8   : Kế Toán Hao Mòn TSCĐ..............................71
Sơ Đồ 9   : Kế Toán Giảm TSCĐ.....................................72
Sơ Đồ 10 : Kế Toán TSCĐ Hữu Hình
                         Phát Hiện Thừa, Thiếu Khi Kiểm Kê.....73
Sơ Đồ 11 : Kế Toán Sửa Chữa Tài Sản Cố Định...........75
Sơ Đồ 12 : Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản.......................... 76
Sơ Đồ 13 :
Kế Toán Mua Bán Chứng Khoán

                                       Để Hưởng Chênh Lệch Giá........77
Sơ Đồ 14 : Kế Toán Đầu Tư Chứng Khoán
Hoặc Gửi Tiền Có Kỳ Hạn Để Nhận Lãi..................................... 78
Sơ Đồ 15 : Kế Toán Góp Vốn Liên Doanh, Liên Kết................ 79
Sơ Đồ 16 : Kế Toán Phải Thu Của Khách Hàng........................ 79
Sơ Đồ 17 : Kế Toán Thuế GTGT Được Khấu Trừ.................... 79
Sơ Đồ 18 : Kế Toán Phải Thu Khác.........................................80
Sơ Đồ 19 : Kế Toán Tạm Ưng..................................................80
Sơ Đồ 20 : Kế Toán Cho Vay.....................................................81
Sơ Đồ 21 : Kế Toán Phải Trả Cho Nhà Cung Cấp......................81
Sơ Đồ 22 : Kế Toán Phải Trả Nợ Vay..........................................82
Sơ Đồ 23 : Kế Toán Phải Trả Khác.............................................82
Sơ Đồ 24 : Kế Toán Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước................82
Sơ Đồ 25 : Kế Toán Phải Trả Công Nhân Viên Chức
Và Các Khoản Trích Theo Lương...............................................83
Sơ Đồ 26 : Kế Toán Phải Trả Đối Tượng Khác.........................83
Sơ Đồ 27 : Kế Toán Tạm Ưng Kinh Phí Của Kho Bạc...............83
Sơ Đồ 28 : Kế Toán Kinh Phí Cấp Cho Cấp Dưới......................83
Sơ Đồ 29 : Kế Toán Thanh Toán Nội Bộ...................................84
Sơ Đồ 30 : Kế Toán Kinh Phí Đã Quyết Toán Chuyển Năm Sau. 84
Sơ Đồ 31 : Kế Toán Nguồn Vốn Kinh Doanh..............................85
Sơ Đồ 32 : Kế Toán Chênh Lệch Đánh Giá Lại Tài Sản.............85
Sơ Đồ 33 : KT Các Khoản Chênh Lệch Thu, Chi Chưa Xử Lý 86
Sơ Đồ 34 : Kế Toán Các Quỹ......................................................87
Sơ Đồ 35 : Kế Toán Nguồn Kinh Phí Đầu Tư XDCB..................88
Sơ Đồ 36 : Kế Toán Nguồn Kinh Phí Đã Hình Thành TSCĐ......89
Sơ Đồ 37 : Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động.........................90
Sơ Đồ 38 : Kế Toán Tiếp Nhận Nguồn Kinh Phí Hoạt Động
Do Các Hội Viên, Cá Nhân, Tập Thể Đóng Góp..........................91
Sơ Đồ 39 : Kế Toán Tiếp Nhận Nguồn Kinh Phí
Hoạt Động Do Được Viện Trợ Phi Dự Án..................................92
Sơ Đồ 40 : Kế Toán Nguồn Kinh Phí Dự Án..............................94
Sơ Đồ 41 : Kế Toán Thu Chưa Qua Ngân Sách........................98
Sơ Đồ 42 : Kế Toán Các Khoản Thu...........................................99
Sơ Đồ 43 : Kế Toán Thu Do Thanh Lý, Nhượng Bán Vật Tư,
Dụng Cụ Thừa Hoặc Không Sử Dụng Được..............................100
Sơ Đồ 44 : Kế Toán Thu Do Thanh Lý, Nhượng Bán TSCĐ.....101
Sơ Đồ 45 : Kế Toán Các Khoản Thu Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh  101
Sơ Đồ 46 : Kế Toán Chi Phí Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh..103
Sơ Đồ 47 : Kế Toán Chi Theo Đơn Đặt Hàng Của Nhà Nước....104
Sơ Đồ 48 :  Kế Toán Chi Phí Trả Trước...................................105
Sơ Đồ 49 : Kế Toán Chi Thường Xuyên..................................106
Sơ Đồ 50 : Kế Toán Chi Không Thường Xuyên......................107
Sơ Đồ 51 : Kế Toán Chi Dự Án................................................108
Sơ Đồ 52 : Kế Toán Quá Trình Tiếp Nhận
          
Và Sử Dụng Kinh Phí Hoạt Động..................................109
Sơ Đồ 53 : Kế Toán Tổng Hợp Tiếp Nhận
Và Sử Dụng KP Theo Đơn Đặt Hàng Của Nhà Nước..........110
Sơ Đồ 54 : Kế Toán Chi Phí Quản Lý Chung.........................111
PHỤ LỤC..............................................................................112
HT TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP........112
HT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HCSN................121

Sách được phân bổ về các kho: Kho GV - Tầng 1, Kho đọc HSSV - Tầng 2.

http://thuvien.tckt.edu.vn/sites/ilib/IlibViewBib.aspx?ServiceId=Ilib&Id=5633

 

Các tin khác

Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu